Wat betekenen de begrippen die wij gebruiken?

Wij gebruiken vaak termen en begrippen die misschien niet voor iedereen bekend zijn. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van onze meest gebruikte termen met een verhelderende uitleg.

Wat betekenen de woorden die we gebruiken?

Brondata

Brondata zijn persoonlijke gegevens die u direct ophaalt bij de (overheids)instantie die hierover beschikt. We hebben deze persoonlijke gegevens nodig om te beoordelen of u een Impact Hypotheek kunt krijgen.

Duurzaamheidskorting

Is een korting op het rentepercentage die u kunt krijgen als u een hypotheek bij ons afsluit: 1. voor een duurzame woning (ten minste energielabel A of een nieuwbouwwoning); of 2 voor een woning met energielabel B t/m G en u aan de minimale eisen voldoet die Impact Hypotheken stelt aan de verduurzaming van uw woning.

Energie adviesrapport

Een rapport met advies over de verduurzamingsmogelijkheden van uw woning. Het is gebaseerd op een fysieke woningopname. Dit rapport biedt u meer zekerheid over de haalbaarheid van de door u gewenste verduurzaming dan een Energielabel indicatie.

Energielabel indicatie

Online tool van onze samenwerkingspartner waarmee u een inschatting kunt maken of verduurzaming financieel haalbaar is. Deze tool maakt inzichtelijk hoeveel u, naar verwachting, moet investeren om de gewenste verduurzaming te realiseren. Een Energielabel indicatie is alleen geschikt als u al een verduurzamingsadvies heeft ingewonnen of als u uitgebreid bekend bent met de verduurzamingsmogelijkheden die passen bij uw woning. Meer informatie over de te nemen stappen en tool vindt u op www.impacthypotheken.nl/adviseur/verduurzamen

Erfpacht

Het recht om een onroerend goed van een ander te houden en te gebruiken. Denk aan een stuk grond. U betaalt een vergoeding als de grond waar uw huis op staat niet van u is. Die vergoeding noemen we erfpacht(canon).

Hypotheekakte

In de hypotheekakte geeft u een hypotheekrecht aan Impact Hypotheken. Ook vindt u hier de afspraken die u met ons hebt gemaakt over het hypotheekrecht, uw lening en het onderpand.

Leningdelen

Uw lening kan in verschillende delen zijn verdeeld. We noemen dit leningdelen. Het bedrag van alle leningdelen samen is de hele lening. De kenmerken van al uw leningdelen staan in uw hypotheekaanbod; Hebben wij het in deze Algemene Voorwaarden over uw leningdeel en u beschikt over meerdere leningdelen, dan bedoelen we elk afzonderlijk leningdeel. De paragraaf van de Algemene Voorwaarden is dan van toepassing op elk leningdeel, dus uiteindelijk op uw hele lening; De leningdelen kunnen elk een andere hypotheekvorm en/of een rentevaste periode hebben.

Notaris

Om uw hypotheek definitief te kunnen vestigen dient deze door een notaris in de daarvoor bestemde kadastrale registers te worden opgenomen. Bij de keuze voor een notaris dient u er rekening mee te houden dat deze aangesloten dient te zijn bij ECH.

Marktwaarde

De marktwaarde bij een bestaande woning is de getaxeerde waarde van uw woning bij vrije verkoop. Bij een verbouwing is de marktwaarde de getaxeerde waarde na verbouw. De marktwaarde bij een nieuwbouwwoning is, de laagste waarde van de:

  • Stichtingskosten, inclusief het meerwerk;
  • De getaxeerde waarde van uw woning bij vrije verkoop.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

NHG geeft u en Impact Hypotheken meer zekerheid. NHG wordt verleend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW). De Stichting WEW staat onder voorwaarden borg voor uw lening. Soms staat de Stichting WEW niet borg voor de lening. Lees hierover in de voorwaarden van de Stichting WEW. Voor de borg betaalt u eenmalig een bedrag aan de Stichting WEW. Dit is de borgtochtprovisie. Uw adviseur kan u meer vertellen over NHG en de Stichting WEW. U kunt natuurlijk ook de website www.NHG.nl bekijken. Heeft u een NHG-hypotheek en wilt u iets veranderen aan uw lening? We toetsen dan altijd op de voorwaarden en normen van de Stichting WEW die op dat moment gelden.

Onderpand

We willen er zeker van zijn dat u de lening terugbetaalt. Daarom vragen we u onder andere een hypotheekrecht op de woning te vestigen. De woning noemen wij ook wel onderpand. In de hypotheekakte omschrijven we uw onderpand.

Overbruggingslening

Als u een nieuwe woning koopt, bent u soms tijdelijk eigenaar van 2 woningen. Vaak heeft u dan naast een lening voor uw oude woning ook een lening voor uw nieuwe woning nodig. Want de overwaarde van uw oude woning kunt u pas gebruiken voor een nieuwe woning als de oude is verkocht. Heeft u de overwaarde al wel nodig om de nieuwe woning te betalen, dan kunt u een overbruggingslening afsluiten. Deze overbruggingslening is tijdelijk en stopt zodra uw oude woning verkocht en geleverd is (of uiterlijk na 24 maanden bij de aankoop van een bestaande woning of 36 maanden bij de aankoop van een nieuwbouwwoning).

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering krijgen uw nabestaanden na uw overlijden een bedrag. Hiermee betalen uw nabestaanden (een deel van) de lening terug. U bent niet verplicht een overlijdensrisicoverzekering bij uw hypotheek te nemen, maar het kan wel verstandig zijn. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.

Renteherziening

Als uw rentevaste periode afloopt, kunt u een nieuwe rentevaste periode kiezen. We bepalen dan opnieuw de rente. Dat betekent dat de rente die u betaalt, kan veranderen. We noemen dit renteherziening.

Rentepeildatum

De rentepeildatum is de datum die in het hypotheekvoorstel en hypotheekaanbod bij ‘rentepeildatum’staat. Dit is anders wanneer uw hypotheekakte binnen een maand na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel bij de notaris is gepasseerd én het geldende rentepercentage van Impact Hypotheken op de passeerdatum lager is dan het rentepercentage uit uw hypotheekaanbod. In dat geval geldt als rentepeildatum de passeerdatum. Als uw hypotheekakte later dan een maand na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel bij de notaris passeert dan vergelijken wij het rentepercentage in uw hypotheekaanbod met het geldende rentepercentage op het moment van 1 maand na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel. Indien het rentepercentage op dat moment lager is, dan geldt als rentepeildatum de datum die overeenkomt met het moment van 1 maand na het uitbrengen van het hypotheekvoorstel. Wij bepalen de rentepeildatum per leningdeel en beoordelen daarbij alleen of het rentepercentage van de voor u relevante risicoklasse(n) op het moment van passeren respectievelijk op het moment van 1 maand na het hypotheekvoorstel lager was dan in het hypotheekaanbod. We kijken niet naar het rentepercentage over de gehele looptijd van het leningdeel. Zijn de rentepercentages uit het hypotheekaanbod en op moment van passeren respectievelijk op het moment van 1 maand na het hypotheekvoorstel gelijk, dan geldt de rentepeildatum in het hypotheekvoorstel en hypotheekaanbod.

Taxatierapport

In het taxatierapport staat de waarde en de staat van onderhoud van de woning waarvoor u geld leent. Het taxatierapport moet voldoen aan de geldende regels van NHG en aan het laatste model van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De taxateur moet het taxatierapport laten valideren door het gecertificeerde taxatie validatie-instituut, het NWWI.

Verduurzamingsdepot

Met het Verduurzamingsdepot bedoelen we het depot waarin wij de gelden administreren die zullen worden gebruikt voor het realiseren van de beoogde verbetering van het energielabel van uw woning.

Verhuisregeling

Met de verhuisregeling kunt u het rentepercentage van een oude hypotheek bij Impact Hypotheken meenemen naar een nieuwe hypotheek. Uw adviseur kan u uitleggen of en voor welk hypotheekbedrag u kunt gebruikmaken van de verhuisregeling.